# انتظار_شجاع_مرگ_غصه_عشق_تنهایی_شوکران_جنازه__عشق