# بغض_عشق_انتظار_چشم_های_سپید_غزال_وحشی__عشق_پروانه