# وجود_داشتن__گریستن_کفنی_سپید_عشق_شکست_خورده_کافور