# گریستن_تنهایی_آسمان_خدا_ستاره_باران_اندوه_چشمانم